Thursday, 21 January 2016

Khatam Surah YusofYUSUF, dari ayat 1~10;
Sumber,

YUSUF, dari ayat 11~20;
Sumber,

YUSUF, dari ayat 21~30;

YUSUF, dari ayat 31~40;

YUSUF, dari ayat 41~50;

YUSUF, dari ayat 51~60;
Sumber,

YUSUF, dari ayat 61~70;

YUSUF, dari ayat 71~80;

Sumber,

YUSUF, dari ayat 81~90;

YUSUF, dari ayat  91~100;
Sumber,

YUSUF, dari ayat  101~111;
Sumber,

No comments:

Post a Comment